นายพีรวัส นาคประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
   
  นางสาวนิภา เกิดแพร่
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 
นายประวิทย์ เขียวขำ
ครู คศ.3
นางรัตนา  เขียวขำ
ครู คศ.3
นางเรณา  โพธิ์คำ
ครู คศ.3
นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
ครู คศ.3
นางมัลลิกา  ดอกไม้โชติ
ครู คศ.3
นางสาวจันทรา  บุญสา
ครู คศ.2
นางสาวศิรินภา  ช้างทอง
ครู คศ.2
นายสุเทพ  น้อยทุ่ง
ครู คศ.2
นางสาววันทนา  สงวนวงค์
ครู คศ.2
นางสาวเพทาย  โภคา
ครู คศ.2
นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
ครู คศ.2
นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
ครู คศ.2
นางสาวจำเรียง  นรอยู่
ครู คศ.2
นายสมาน  เครือแก้ว
ครู คศ.2
นางศิริลักษณ์  บุญชู
ครู คศ.2
นางนันทยา  แสนนรินทร์
ครู คศ.2
นายอดุลย์  ภู่เจริญ
ครู คศ.2
นางสุภาณี  สุภาเนตร์
ครู คศ.2
นางผ่องศรี อยู่ม่วง
ครู คศ.2
นางอัศณีญา  จิตรกล้ำ
ครู คศ.2
นางศศิวิมล  สุริยะ
ครู คศ.2
นายบุญทวี พูพวงจันทร์
ครู คศ.2
นางสาววารี นาครัตน์
ครู คศ.1
นางปาริชาติ แก้วคง
ครู คศ.1