ลูกจ้างประจำ

     
นายชัยนุวัฒน์  ทองคำ
ครูช่วยสอน
นางภิญญ์นพัชร  ศิริปกรณ์รัช
ครูช่วยสอน
นางพรทิพย์  เอกะวิภาต
ครูช่วยสอน
   
  นางกชยา  เครือยา
แม่บ้าน
 

ครูผู้สอนในโรงเรียนสอนแบบสองภาษา

นางสาวพัชรินทร์ วัฒนโชคกุล
ครูผุ้สอนแบบสองภาษา
นางสาวสุกันยา  ไทยเจริญ
ครูผุ้สอนแบบสองภาษา
นายปรีชา  สุขจะนัน
ครูผุ้สอนแบบสองภาษา
 
  นางสาวภาวิณี เทียนวันวิสาข์
ครูผู้สอนแบบสองภาษา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวรินสา วัลลังกา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นาวสาวสุรีย์พร พึ่งยิ้ม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวธัญลักษณ์ สาแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
นางสาวนันทนา พุทธรักษา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสุชาดา เทียมจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 

พนักงานธุรการ

นักการภารโรง

นางสาวรัสวรรณ ขำศิริ
พนักงานธุรการ
นายสุรจิตต์  ทรัพย์สินพนาไพร
นักการภารโรง
นางธวัชชัย กล้าณรงค์
นักการภารโรง

คนงาน

คนครัว

นายกฤตพล วันคำ
คนงาน
นางสาวจิตติมา สุวรรณบัตร
แม่ครัว
นางวันเพ็ญ โฉมงาม
แม่ครัว
 

ยามรักษาการณ์

 
   
  นายวรเศรษฐ กุศลรัตน์
ยามรักษาการณ์
 

ลูกจ้างคนพิการทางการได้ยินที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา 35 ปี พ.ศ.2561

นางแฮบู้พอ ธนทรัพย์รุ่งกิจ นายวีรเดช ตะติยะ นายฉัตรชัย อุโส
   
นายไตรภพ สำเภา